Declaració d'Acessibilitat


Tabla de contenidos

 • 1 Declaració d'accessibilitat del web infraestructures.gencat.cat
 • 2 Situació de compliment
 • 3 Contingut no accessible
 • 4 Preparació de la present declaració d’accessibilitat
 • 5 Observacions i dades de contacte
 • 6 Sol·licituds d’informació accessible i queixes
 • 7 Procediment d’aplicació
 • 8 El compromís d'Infraestructures per l'accessibilitat

 • Declaració d'accessibilitat del web infraestructures.gencat.cat

  Infraestructures de Catalunya s'ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

  La present declaració d'accessibilitat s'aplica al web http://infraestructures.gencat.cat.

  Situació de compliment

  Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

  Contingut no accessible

  El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

  • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

   • Hi pot haver imatges sense text alternatius.

   • Els vídeos no disposen de subtítols o autodescripcions.

   • Hi pot haver poc contrast de colors en textos, imatges i icones.

   • El contingut no s’adapta dinàmicament en funció de la mida de la pantalla.

   • No hi ha cap mecanisme per aturar el carrusel de noticies de la pàgina inicial.

   • No hi ha cap enllaç per saltar la capçalera, el menú i accedir directament al contingut.

   • A les seccions Avís Legal i Declaració d’Accessibilitat, on el contingut és molt llarg, falta implementar un menú amb enllaços directes a les diferents seccions, així com un botó per tornar al menú inicial.

  • Càrrega desproporcionada: no és aplicable.

  • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:

   • Hi pot haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin la totalitat dels requisits d'accessibilitat.

  Preparació de la present declaració d’accessibilitat

  Aquesta declaració ha estat preparada el 18 de setembre de 2020.

  El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme per Infraestructures de Catalunya.

  Darrera revisió de la declaració: 27 d'abril de 2021.

  Observacions i dades de contacte

  Comunicacions

  Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

  Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

  Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a responsable d’accessibilitat de gencat.

  Sol·licituds d’informació accessible i queixes

  Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

  Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

  Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Procediment d’aplicació

  El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

  Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

  • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació.

  • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada.

  • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

  També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

  El compromís d'Infraestructures per l'accessibilitat

  El web infraestructures.gencat.cat s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

  Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

  El compromís d'Infraestructures de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.