ActuacionsMG-08128.2 Eixamplament i reforç del ferm a la C-25

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 05-12-2017


TÍTOL OBRA: Eixamplament i reforç del ferm. Carretera C-25, del PK 240 100 al 242 100. Tram: Riudellots de la Selva - Campllong.

CLAU: MG-08128.2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Millora local. Eixamplament i reforç del ferm. Carretera C-25, del PK 240+100 al 242+100. Tram: Riudellots de la Selva- Campllong. Clau: MG-08128.2

DESCRIPCIÓ: Eixamplament de la carretera C-25 entre PK 240 100 i 242 100, aconseguint plataforma 7/10. Aferrmat sobre esplanada SS-2, amb ferm bituminós sobre base de tot-ú. Eixamplament programat en dues fases (marge dret i marge esquerre, incloent aquesta última l'execució d'una nova via ciclista en paral·lel de 2,50 m d'amplada). Eixamplament de 4 obres de fàbrica. A la via ciclista, construcció de 3 noves estructures entre 25 i 30 m de longitud amb gelosia metàl·lica i taulell de formigó armat i 1 estructura amb bigues prefabricades de 15 m de longitud, totes amb fonaments mitjançant pilons. Nou drenatge longitudinal i ampliació del drenatge transversal existent. Serveis afectats. Previsió de xarxa de telecomunicacions sota la via ciclista. Darrera fase amb estesa de nova capa de trànsit. Sistemes metàl·lics de contenció i senyalització.

MUNICIPIS: RIDELLOTS de la SELVA

INVERSIÓ: 1.889.761,64 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Aglomerats Girona, SA & Xavier Alsina, SA (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: SGS TECNOS

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Atenea, Seguridad y Medio Ambiente, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo

Imatges