• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

MG-14079 Eixample i millora del traçat a la N-141e
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 09-03-2017


TÍTOL OBRA: Eixample i millora del traçat a la carretera N-141e, del PK 110 500 al 112 350. Tram: Bescanó.

CLAU: MG-14079

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora local, eixample i millora del traçat a la carretera N-141e, del PK 110+500 AL 112+350. Tram: Bescanó. Clau:MG-14079

DESCRIPCIÓ: Les obres projectades contemplen l'eixample i la millora del traçat de la carretera N-141e entre els P.K. 110 500 i 112 300, des de la rotonda de sortida del nucli urbà de Bescanó fins a la segona intersecció de Montfullà.

MUNICIPIS: Bescanó

INVERSIÓ: 2.861.714,16 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Agustí i Masoliver, SA & Rubau Tarrés, SA (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: Payma Cotas Engineering, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sinergia Total, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges