ActuacionsMB-06015.F3 Millores seguretat Túnel de Parpers C-60

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 13-03-2017


TÍTOL OBRA: Millores Seguretat Túnel Parpers C-60

CLAU: MB-06015.F3

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora local. Túnels. Millora de la seguretat  dels túnels de Parpers. Carretera C-60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - La Roca del Vallès. Clau: MB-06015.F3

DESCRIPCIÓ: L'obra consta dels següents elements:

1. Construcció de dipòsit anti-incendis.

2. Estesa de 715 m rasa de canonada PEAD 200 fins túnels.

3. Muntatge de canonades d'acer 200mm dins de túnel amb 24 hidrants dobles.

4. Muntatge de 8 postes SOS.

5. Instal·lació de grup generador.

MUNICIPIS: ARGENTONA

INVERSIÓ: 639.886,75 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Constructora de Calaf, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Red Civil, SLPU

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges