Comptes Anuals

En compliment de la legislació vigent, els Administradors de la Societat han formulat els comptes anuals a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, situació financera, resultats i canvis, així com la proposta de distribució del resultat de beneficis del present exercici.

Els comptes anuals han estat elaborades a partir dels registres auxiliars de comptabilitat.

Accés als comptes anuals