Notícies

  

30/05/2022

Infraestructures.cat afavorirà criteris ambientals i socials

Infraestructures.cat afavorirà criteris ambientals i socials en l'adjudicació de les obres públiques

El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, l’empresa pública de la Generalitat encarregada de l’execució de les obres del Govern i del manteniment dels seus equipaments públics, ha acordat introduir nous criteris ambientals i socials en el plecs de licitació dels projectes que gestiona. La finalitat és incloure mesures i objectius d’igualtat i inserció laboral, així com d’ambientals, de manera que puguin ser auditables en fase d’execució de les obres i que ajudin a conscienciar el sector sobre la necessitat de fer front al canvi climàtic.

Aquesta decisió s’emmarca en el Pla d’acció de compra pública verda de Catalunya 2022-2025, aprovat pel Govern el passat mes de març amb l'objectiu d'augmentar, millorar i avançar en l'aplicació de criteris ambientals en els contractes públics, de manera que s'incrementi fins al 50% el volum econòmic de les licitacions que incloguin aquestes clàusules l'any 2025.

Els criteris que s’incorporen en primera fase són els següents:

Criteris ambientals:

- Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2 equivalent) en el transport de materials a l’obra.

- Valorar el subministrament de materials amb declaració ambiental de producte (DAP).

- Valorar certificats concrets sobre explotació sostenible en la procedència de fusta i d’absència de productes volàtils a pintures.

Criteris socials:

- Valorar les activitats subcontractades amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió.

El Consell d’Administració d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha acordat que, malgrat que hi poden haver adaptacions a cada plec on s’apliquin aquests criteris, es busca que siguin prou rellevants perquè tinguin incidència en les adjudicacions. Un dels aspectes serà la valoració del criteri de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, tenint en compte alguns paràmetres com ara:

- Per a cada licitació d’obra es seleccionarà algun/s material/s significatiu/s per la necessitat de transport (amb pes total rellevant a transportar).

- Cada licitador ha d’indicar la distància, des de l’origen o planta de fabricació de cada material fins a l’obra, que es recorrerà  segons el tipus de transport (D1 en camió, D2 en tren i D3/D4/D5 en diferents tipus de vaixell), i algunes característiques del transport per carretera (tipus de combustible emprat i Massa Màxima Autoritzada del camió).

La màxima puntuació l’obtindrà el licitador que justifiqui menors emissions, per la combinació entre una menor distància de transport i/o l’ús de mitjans de transport més eficients. Les emissions corresponents a cada material es ponderaran segons el pes a transportar.

Contractació Sostenible

El Pla d’acció de compra pública verda 2022-2025  s'emmarca en l'Agenda 2030 a Catalunya, especialment en l'objectiu 12 de desenvolupament sostenible que aposta pel consum i la producció responsables per mitigar el canvi climàtic i fer la transició cap a una economia circular i neutral en emissions de COâ??.

El text aprovat pel Govern el 22 de març establia diferents estratègies com ara el foment de la contractació ambiental sostenible, la incorporació de l'economia circular en la compra pública i la sensibilització i la formació dels compradors públics o òrgans contractants. En matèria de contractació, en el període 2018-2020, de mitjana, les adjudicacions que van incorporar clàusules ambientals van suposar un 40,6% de l'import total adjudicat. L’objectiu és que s'incrementi fins al 50% el volum econòmic de les licitacions que incloguin aquestes clàusules l'any 2025.