Notícies

  

12/07/2022

Adjudicacions de l'any 2021

La Generalitat va adjudicar 12.221 nous contractes l'any 2021, un 30% més que durant l'exercici anterior, per 2.792,56 milions d'euros

La Generalitat i el conjunt del seu sector públic van adjudicar un total de 12.221 nous contractes l’any 2021 per un import de 2.792,56 milions d’euros, el que representa un increment del 30% de contractes respecte l’exercici anterior. El gruix de la contractació, més de tres quartes parts, es va concentrar en els organismes i ens del sector públic amb un 84,1% del nombre dels contractes i un 80,3% del total de l’import adjudicat.

Adjudicacions de la Generalitat 2021

Aquestes són algunes de les conclusions que es poden trobar a l’Informe de l’activitat contractual 2021, un document que anualment elabora la Direcció General de Contractació Pública a partir de les dades comunicades al registre Públic de Contractes (RPC) i que ja està publicat al web del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat. L’Informe detalla l’activitat contractual de l’administració catalana, dels ens del seu sector públic i les universitats. S’inclouen les adjudicacions efectuades durant l’any objecte d’estudi, així com les pròrrogues, les modificacions i anualitats dels contractes pluriennals adjudicats durant exercicis anteriors. La contractació menor i la d’emergència es presenta per separat i, per aquest motiu, no es computa per a l’elaboració de la informació del conjunt de tota l’activitat contractual.

A més, enguany i com a novetat, les dades també es poden consultar a través d’un visor interactiu on d’una manera àgil i gràfica es pot cercar tota la informació relacionada amb qualsevol contracte adjudicat des de l’any 2015 i fins al 31 de desembre del 2021.

Els 10 principals òrgans de contractació

D’acord amb les dades de l’Informe, el 61,3% de l’import adjudicat (1.711 milions d’euros) es concentra en 10 òrgans de contractació, entre els quals destaca per import la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb 269 milions d’euros (el 9,7% de l’import adjudicat) i l’Institut Català de la Salut (ICS) amb 254 milions d’euros adjudicats (9,1%). Seguidament es troben Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) amb 246 milions (8,8%) i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya amb 201 milions d’euros (7,2%). Per nombre de contractes, el primer lloc l’ocupa l’ICS amb 1.301 contractes, seguit de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb 802 contractes i Infraestructures.cat amb 527.

Segons la tipologia, la majoria d’adjudicacions, tant si es té en compte el nombre com l’import, són contractes de subministraments amb un total de 5.991 licitacions per 1.207 milions d’euros (el 43,2% de l’import total adjudicat); el segon lloc del rànquing l’ocupen els contractes de serveis amb 5.337 contractes i 1.093 milions d’euros (el 39,2% de l’import total adjudicat); i el tercer lloc, els contractes d’obres amb 878 expedients i un total de 490 milions d’euros.

Pel que fa al procediment, les adjudicacions per procediment obert i basats en acord marc representen el 72,3% del total amb un volum superior als 2.020 milions d’euros. Si es té en compte la categoria de l’objecte del contracte, gairebé una tercera part dels contractes (4.364) són equipaments i articles mèdics, farmacèutics i d’higiene personal, i representen el 31% de l’import total (865 milions d’euros). En segon lloc es troben els serveis i equipaments d’enginyeria i construcció amb el 17,6% del nombre (2.154) i el 21,7% de l’import (605 milions d’euros).

Finalment, l’Informe comptabilitza de forma independent els 77 milions adjudicats per les universitats que es van materialitzar en 622 adjudicacions l’any 2021.

El conjunt de l’activitat contractual: adjudicacions, pròrrogues, modificats i anualitats

Respecte el 2020, el conjunt de l’activitat contractual (sense la contractació d’emergència) de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic va augmentar un 7,1%, el que suposa un increment absolut de 1.731 expedients més, si es tenen en compte les adjudicacions, les pròrrogues, les anualitats i les modificacions. O dit d’una l’altra manera, l’any 2021 es van realitzar 26.900 nous expedients per un import de 5.519,59 milions d’euros. La taula reflecteix que les adjudicacions, van representar el 46,5% del total d’activitat contractual i, econòmicament, el 50,6% de l’import total, amb uns 2.792 milions.

Contractació d’emergència i menor

L’Informe també analitza, per separat, la contracció d’emergència realitzada durant l’any passat, tot comparant-la amb l’activitat del 2020, quan aquest tipus de licitacions es van incrementar com a conseqüència de la pandèmia. En aquest sentit conclou que al 2021 les dades mostren com la incidència de la Covid-19 va disminuir “considerablement”. De fet, durant l’any 2020 es van tramitar 6.410 contractes (40% del total d’adjudicacions) per un import de 787 milions d’euros (29% de l’import adjudicat). En canvi, al 2021 la contractació d’emergència es va reduir “força” amb 620 contractes (el 4,8% del total) i 221 milions d’euros (el 7,3% de l’import adjudicat).

Adjudicacions segons la forma de tramitació 2021

La gran majoria dels contractes tramitats per emergència van ser contractes de serveis (62,1% del total) que es van realitzar durant els mesos de gener i febrer. El 53% de l’import dels contractes d’emergència corresponen a serveis relacionats amb l’àmbit de la salut i l’assistència social, els quals assoleixen un total de 117 milions d’euros. Els principals òrgans de contractació van ser aquells vinculats al sector de la salut o els que tenien com a finalitat implementar l’educació a distància i el teletreball.

L’Informe també inclou dades del contractes menors adjudicats l’any 2021. En total, es van licitar 165.742 contractes per un import de 355’9 milions d’euros. Els contractes menors es concentren en els organismes del sector públic, tant per nombre (91,4%) com per import (79,5%).