Procés

Redacció

El procés de l’execució de les actuacions comença amb la recepció d'un encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

Un cop obtinguda l'autorització per a la redacció del corresponent projecte i altres treballs necessaris per part de l'organisme competent, i d'acord amb la planificació i les instruccions rebudes d'aquest, Infraestructures.cat inicia el procediment de licitació i adjudica l’execució dels treballs al licitador que presenta l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Finalitzada la redacció del projecte, aquest se sotmet a tots els tràmits administratius adients, finalitzant amb l'aprovació del projecte per part de l'organisme competent.

Arxius
Licitació

El procés de licitació comprèn el conjunt d’activitats que s’han de dur a terme per adjudicar l’execució d’una obra, i s’inicia amb la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i en el Diari Oficial de la Unió Europea (en cas de procediments subjectes a regulació harmonitzada).

Basant-se en la documentació administrativa i en la documentació tècnica associada a la licitació, els licitadors presenten les seves ofertes.

L’adjudicació es fa a l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’entre totes les ofertes admeses a la licitació, segons els criteris establerts en els documents administratius de la licitació.

Un cop adjudicat el contracte es procedeix a la seva formalització .

Paral·lelament, Infraestructures.cat publica la licitació per la contractació de les assistències associades a les obres que es consideren necessàries per a la correcta execució i supervisió de les actuacions.

Carretera
Execució

L’empresa adjudicatària inicia l'execució sota la direcció d’Infraestructures.cat.

Infraestructures.cat disposa de sistemes informàtics que posa a disposició de les direccions facultatives per a seguir l'evolució de la planificació dels treballs, les certificacions i el control de la qualitat, mostrant les seves desviacions amb suficient antelació per a poder-les corregir. Així mateix, s'analitzen les modificacions tècniques que puguin sorgir.

Infraestructures.cat realitza un seguiment constant i rigorós de l'evolució de les certificacions, del procediment de treball, del Pla de Control de Qualitat, del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra.

Edifici
Recepció

Finalitzada l'execució de les obres es procedeix a la inspecció i recepció de les mateixes.

A la recepció assisteixen els representants d’Infraestructures.cat, de l’organisme competent, de la Intervenció General de la Generalitat (si escau) i de l’empresa adjudicatària, s’aixeca la corresponent acta i s’inicia el període de garantia de les obres.

Entrada edifici