• Català
  • |
  • Castellano

Qui som / Qualitat i Medi Ambient

La missió d’Infraestructures.cat és gestionar les actuacions que li son encarregades pels seus Clients, optimitzant costos i terminis, assolint els nivells de qualitat exigits, minimitzant l’impacte al medi ambient i garantint les condicions de seguretat.

Són, per tant, la Qualitat i el respecte al Medi Ambient dos dels pilars en els quals es basa la seva gestió.

Un compromís ferm i continuat amb aquesta manera d’entendre i assolir el seu treball ha portat a la Societat a implantar i mantenir, dins d’un procés d’actualització i millora continua, un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Ambiental, certificat externament. Aquest Sistema li permet a la Societat assolir els seus objectius amb eficàcia, eliminant els costos derivats de la No Qualitat.

 

Política de Qualitat i Ambiental

Infraestructures.cat té com a missió contractar, promocionar, projectar, construir, executar i conservar infraestructures, edificacions, modernització de regadius, el canal Segarra-Garrigues i totes aquelles actuacions encarregades per la Generalitat de Catalunya i els seus Departaments, de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat.

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels Clients, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents:

- Optimització de costos
- Compliment de terminis
- Assegurament de la qualitat
- Prevenció de riscos laborals
- Respecte al medi ambient

Per emmarcar aquesta política, té implantat un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat d’acord a les normes UNE-EN ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001 en el conjunt de les activitats que desenvolupa, sempre de conformitat amb els criteris d’actuació que regeixen la seva activitat derivats del seu objecte social.

Els principis que configuren la seva Política es concreten en els punts següents:

- Complir amb els requisits del Client, la legislació, la normativa i altres requisits als quals pugui estar sotmesa la Societat i l’Ens.
- Donar suport continu als clients, proporcionant un servei rigorós i atenent de forma ràpida i eficaç en el cas de plantejar queixes i/o reclamacions.
- Potenciar la formació interna, per al desenvolupament de les carreres professionals dels treballadors.
- Donar suport al factor humà, fomentant el sentit de la responsabilitat envers la qualitat dels treballs i la preocupació pel medi ambient.
- Minimitzar els impactes ambientals, prevenir la contaminació en les activitats que desenvolupa com a gestor de projectes i obres.
- Reduir el consum de recursos naturals, fent servir la energia de manera eficient, gestionant adequadament els residus que siguin inevitables produir i controlant les emissions.
- Afavorir una gestió homogènia, efectiva, eficaç, eficient i transparent dels documents i de les informacions contingudes als documents.
- Garantir les mesures necessàries per assegurar el control, la integritat, la conservació i la confidencialitat dels documents i de la documentació continguda als documents.
- Revisar de forma periòdica la política i la sistemàtica definida buscant la millora contínua en la gestió del SIG.

Per a qualsevol consulta o aclariment del SIG, podeu sol·licitar-la per e-mail a:

sig@infraestructures.cat

fent constar la següent informació:

Raó social
Activitat
Raó social
NIF/DNI
Vincle amb Infraestructures.cat (contracte del que sou adjudicataris)