Salutació

Benvinguts i benvingudes al portal d´Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, empresa pública adscrita al Departament d’Economia i Hisenda.

Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, és l’empresa pública de la Generalitat encarregada de dur a terme el procés d’execució de les obres que li encomana l’Administració de la Generalitat, i el manteniment i conservació dels seus equipaments i les seves infraestructures.

Concretament, s’encarrega de gestionar la licitació, adjudicació, contractació i supervisió integral de l’execució de les actuacions que li encarrega l’Administració, incloent la redacció de projectes i estudis, l’execució de les obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de les obres de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i d’infraestructures.

Al llarg dels més de 30 anys d’activitat, Infraestructures.cat ha gestionat les actuacions impulsades per la Generalitat perseguint, en tot moment, l’optimització de costos i terminis, l’obtenció d’uns nivells de qualitat cada cop més exigents, la minimització de l’impacte sobre el medi ambient, el correcte compliment de les condicions de seguretat en l’execució i, més recentment, responent als reclams de la ciutadania i a l’evolució de la societat, integrant criteris socials, de sostenibilitat, de digitalització i innovació, entre d’altres.

I en aquesta línia seguirem avançant, especialment en aquests moments en què, com a organització, tenim la voluntat de contribuir a la recuperació econòmica i a la reactivació del teixit econòmic del nostre país que està impulsant el Govern de la Generalitat de Catalunya. Infraestructures.cat, com a empresa proveïdora de serveis en l’entorn de la gestió de les infraestructures i els equipaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i amb un compromís màxim envers el país i la ciutadania, aportarà la seva expertesa i professionalitat per contribuir a aquest procés de recuperació.

Així mateix, a través d’aquesta web, volem obrir l’organització a la ciutadania i oferir un canal de comunicació que faciliti el seu accés a la informació relativa a l’àmbit de la nostra gestió. Sigueu benvinguts!


Miquel Buch i Moya

President i Conseller Delegat


Miquel Buch i Moya