• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

UPA-15001. Restitució del tractament terciari de les aigües
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 15-11-2017


TÍTOL OBRA: Restitució del tractament terciari de les aigües residuals a l’EDAR de Tordera

CLAU: OP. UPA-15001

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres per la restitució tractament terciari tou de les aigües residuals tractades a I'Edar de Tordera. 

DESCRIPCIÓ:  Les obres es basen en restituir el funcionament del sistema de Tractament Terciari Tou de les aigües residuals tractades a l’EDAR de Tordera. Aquest tractament pretén millorar la qualitat de les aigües de sortida de l’EDAR sobretot pel que fa a la Demanda Bioquímica d’Oxigen (DBO) i nutrients (nitrogen i fòsfor), per mitjà d’un sistema natural, tou, sens despesa d’energia i circulació per gravetat.

MUNICIPIS: TORDERA

INVERSIÓ: 160.716,72 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Acsa, Obras e Infraestructuras, SA

DIRECCIÓ D’OBRA: Josep Farrero Solés

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Josep Farrero Solés

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges