ActuacionsHHB-15356-L2 Consultes Maternoinfantil Hospital VdH

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 16-07-2018


TÍTOL OBRA: CONSULTES MATERNO INFANTIL DE L'HOSPITAL DE LA VALL HEBRON, BARCELONA

CLAU: HHB-15356-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del nou accés ambulatori i reforma del soterrani 2 per consultes externes de l'Àrea Maternoinfantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Lot 2 obra. 

DESCRIPCIÓ: Obres del nou accés ambulatori i reforma de la planta soterrani per a Consultes Externes de l'Àrea MaternoInfantil de l'Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona.

MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 2.391.599,48 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Cots i Claret, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: UTE Carlos Durán Bellas

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Maria Teresa Serna Mantecón

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Tresat Coordinadores de Segureidad, SLP

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU

alt  alt


Vídeo

Imatges