ActuacionsHVB-15345 Obres de reforma de l'Hospital de Viladecans

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 01-06-2018


TÍTOL OBRA: Obres de reforma de l'Hospital de Viladecans

CLAU: HVB-15345

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital de Viladecans. Clau: HVB-15345

DESCRIPCIÓ:

El projecte d'ampliació i reforma de l'hospital es basa en generar una estructura assistencial sòlida, funcional i ben organitzada que faciliti la connexió àgil i el bon funcionament de totes les àrees. Aquesta estructura embolica un cor d'ús públic que suporta i articula l'activitat de tot el conjunt.

L’hospital ha de materialitzar la capacitat d’un sistema que té una enorme importància social i ha de representar la seva eficàcia i capacitat tècnica, alhora que ha de mostrar una cara amable i confortable amb la ciutat.

Un edifici d'aquestes característiques, per definició, ha de ser flexible per adaptar-se als avenços tecnològics o necessitats i evolució de la població durant la seva vida útil.

Aquestes futures (possibles) ampliacions han estat contemplades en l'elaboració d'aquest projecte d'ampliació tant en matèria de càlcul d'estructures així com la seva adaptació per al compliment de la normativa de protecció contra incendis vigent en la data d'elaboració del projecte.

Això es tradueix en una estructura interna que admeti canvis funcionals i d’instal·lacions (deixant els nuclis verticals com a únics elements inamovibles, claus a l’evolució de l’edifici), un esquema circulatori molt clar, i una trama estructural perfectament modulada i sistemàtica (7.43m), que permeti els ajustos funcionals determinats per a la pròpia evolució.

Es considera que la vida útil d’un Hospital és almenys de 100 anys, mentre que les instal·lacions hauran de tenir una vida extensa, 25 anys com a mínim, abans de ser actualitzades i renovades.

És a dir, com a síntesis, un Hospital ha de ser Adaptatiu i Evolutiu, mantenint un ordre intern, capaç de donar resposta a aquests canvis sorgits pel pas del temps.

Com a punt de partida, l’ampliació de l’equipament s’ha concebut evitant la sensació d’estar en un edifici anònim, cada unitat es tracta d’una forma individual per a possibilitar la seva identificació. Tot i així, cadascuna de les parts del conjunt respon a una totalitat, que és el projecte.

Tant el sistema funcional com el circulatori han estat dissenyats per a facilitar el treball i el funcionament intern òptim, i aconseguir que la majoria dels espais gaudeixin de llum natural. A tal objecte s’han dissenyat patis interiors que donen llum de forma natural al recorregut dels pacients i professionals, donant qualitat als espais amb llum natural dins els diferents serveis sanitaris, ambulatoris i quirúrgics.

El sistema de patis proposat dota de qualitat ambiental a totes les àrees dins de l’hospital, aconseguint una escala més domèstica de cara a l’usuari, individualitzant les àrees a les que ha d’accedir. Així mateix a les plantes d’hospitalització s’han projectat espais lliures (sales d’estar i control d’infermeria) que permeten l’entrada de llum natural a la circulació.

L’estratègia projectual de l’Hospital es genera a partir dels equipaments existents, als que es sumen els requeriments del Programa Funcional, del nou hospital de Viladecans.

La nova estructura funcional de l‘edifici es desenvolupa amb cinc plantes funcionals, una planta de instal·lacions, i la reforma de l'Hospital San Llorenç en un edifici administratiu.

D’una forma genèrica es podria dir que la Planta Baixa es redefineix com a l’artèria més important de l’ampliació amb:

a – vestíbul principal,

b – Creixement de l’àrea de consultes externes,

c – Àrea d’urgències,

d– Àrea de diagnòstic per la imatge i la cafeteria, que pesarà a ocupar el edifici avui destinat a emergències.

Així mateix es preveu la construcció d'un nou edifici d’emergències, amb el seu respectiu SEM i l’aparcament per ambulàncies.

La planta baixa, situada en el nucli central dins de la estructura funcional total de l'Hospital, connecta la Planta Primera des del vestíbul mitjançant una escala jeràrquica de un sol tram i un nucli vertical de us públic.

Una descripció general de l'hospital ens permet definir-lo per àrees i per plantes, juntament amb tres nuclis verticals, que uneixen des de la planta soterrani, fins a la 4ª planta destinada a instal·lacions.

En la planta primera es situa l’hospital de dia i els diferents gabinets d'exploració i de cirurgia ambulatòria.

Les dos plantes d’Hospitalització (Planta Segona i Planta Tercera), alberguen 48 habitacions per planta amb un total de 96, i dos unitats d’Assistència d’ infermeria per nivell.

La Planta Soterrani està dividida en dues ales molt bé diferenciades, la primera es correspon al bloc quirúrgic actual amb 3 quiròfans, que s’ amplien amb 4 de nous i amb una previsió futura d'afegir 2 quiròfans més, i la segona destinada a Serveis de suport (cuina, laboratori, farmàcia, bugaderia, dormitoris de personal), instal·lacions, subministraments i retirada de material desestimable.

Independent del nou edifici, adjacent i connectat des de l'interior i des d'espais exteriors, es situa l'antic Hospital de Sant Llorenç, el que sofrirà la transformació més important, es a dir, passa de ser un edifici que presta Servei Assistencial a esdevindré un Edifici d’ús administratiu, gestió, suport i atenció ciutadana.

MUNICIPIS: VILADECANS

INVERSIÓ: 26.190.841,45 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: UTE Copisa

DIRECCIÓ D'OBRA: Sulkin Marchissio

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: ENNE-Gestión Activa de Proyectos, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU & TPF Getinsa Euroestudios, SL (UTE)


Vídeo