ActuacionsINM-10090-L1 SES Can Record

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 10-05-2018


TÍTOL OBRA: SES Can Record

CLAU: OP. INM-10090-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nova Construcció de la SES Can Record, de Sant Esteve de Palautordera (sense ascensor). Clau: INM-10090-L1

DESCRIPCIÓ: Nou edifici de volumetria clara i senzilla disposat paral·lel a camí de vianants. L’edifici es situa a cota del nivell d’accés i s’ajusta a la topografia del terreny natural ubicant el gimnàs a l’espai inferior porxat per tal d’afavorir el menor moviment de terres possible. El conjunt s’organitza a partir de dues peces en disposició en “L” situats a l’extrem nord-oest. La peça principal compta amb tot el programa docent, i permet un futur creixement continu de la mateixa cap a l’est sense afectar al dia a dia del centre. La segona peça és perpendicular a la peça principal i congrega els requeriments esportius del centre.

MUNICIPI: SANT ESTEVE de PALAUTORDERA

INVERSIÓ: 2.988.924,45 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Construcciones Cots i Claret, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Valeri Consultors Arquitectura Enginyeria Urbanisme, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Applus Norcontrol, SLU

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges