ActuacionsTA-11127 Nova estació d'autobusos a Girona

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 14-03-2016


TÍTOL OBRA: Nova estació d'autobusos sobre l'estació de l'AVE a Girona

CLAU: TA-11127

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres per a la nova estació d'autobusos sobre l'estació de l'AVE a Girona. Arquitectura i instal·lacions. Clau: TA-11227

DESCRIPCIÓ: La nova estació d’autobusos de Girona, per sota de rasant i per sobre de l’estació de l’AVE, té com a lloc d'emplaçament un recinte de forma rectangular que queda definit al nord per la Plaça Joan Brossa i Cuervo, al sud per el Passeig d’Olot, a l'est pel carrer Pierre Vilar i a l'oest pel Parc Central, ocupant així l'espai utilitzat per l'anterior Estació d'Autobusos (existeix una nova estació) i l'actual Estació de RENFE.

L'orientació (nord-sud) de l'estació queda determinada pel nou traçat ferroviari que es desenvolupa sota el nou edifici d'estació. La necessitat d’una nova estació d’autobusos és conseqüència de la necessitat de alliberament de espai en superfície, públics i privat, a més de la demanda actual i futura prevista de transport públic que relaciona la comunicació en superfície amb el transit ferroviari.

L'abast, per tant, de l’obra és la resolució arquitectònica i funcional dels diferents espais de l'estació d’autobusos, partint d'una configuració inicial en la qual l'obra civil subterrània es troba realitzada i preparada per a la implantació de les estructures, acabats i equipaments.

La nova estació es troba ubicada sobre les andanes de la estació del AVE, en el nivell -1 y té una superfície aproximada de 17.000 m2. Té una planta rectangular de 310 metres de longitud per 55 d'amplària i és el nivell -1 d'un edifici soterrat en el qual el nivell -4 està ocupat per l'estació de l'AVE, els nivells -3 i -2 són d'aparcament de cotxes i la planta -1 és el nivell destinat a estació-d'autobusos. L'accés i sortida de vehicles es planteja en rampa, des del sud, per al Passeig d’Olot. Es pot idealitzar una divisió de la planta en tres franges longitudinals, les laterals, adossades a les pantalles que conformen la caixa, utilitzades per situar les escales d'emergència, els conductes de ventilació i de servei de tot l'edifici i algunes cambres específiques necessàries pel funcionament de l'estació d'autobusos i la zona central de circulació i aparcament dels autocars i de trànsit i espera per als vianants. Es pot subdividir la planta en sectors transversals. La zona adossada a la rampa es reserva per a les diferents cambres tècniques, necessàries a la gestió de l'estació i és d'ús privatiu per al personal de servei. La zona central, la de major superfície, és la destinada al trànsit dels vehicles i de dàrsenes per als passatgers. A la zona nord, sota l'edifici satèl·lit, s'ordena el vestíbul.

La zona d'andanes és un rectangle de 190 metre de llarg per 55 d'amplària, una superfície aproximada de 10.500 m2. L'alçada estructural entre forjats és de 5,50 metres. En aquest espai, condicionat per la distribució de les piles pilot existents, s'han disposat un total de 27 andanes que permeten l'estacionament de 14 autocars de 15 metres de longitud i 13 de 13 metres de longitud. Tots el autocars de 15 metres s’ubiquen al llarg del carril d’accés i amb un angle de 45º respecte l’eix de circulació; queden sempre a la dreta dels vehicles en el seu sentit de circulació. Al llarg del carril de sortida s’han disposat 6 andanes per autocars de 13 metres de longitud amb inclinació de 45º respecte l’eix de circulació; 3 andanes “rapides” per autocars de 13 metres amb una inclinació de 9º respecte l’eix de circulació i una plaça per autocar de 13 metres en el mateix vial de sortida. Finalment, s’han distribuït 3 andanes, per autocars de 13 metres, en la zona enfront al vestíbul d’accés.

MUNICIPI: Girona

INVERSIÓ: 8.562.280,92€

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

ESTAT DE L’OBRA: Acabada

CONTRACTISTA: Romà Infraestructures i Serveis, SAU & Rubau Tarrés, SAU & Solvetia, SL (UTE)

DIRECCIÓ D’OBRA: Ardanuy Ingeniería, SA & SGS Tecnos, SA (UTE)

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Conectica, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges