ActuacionsMC-14006-L2 Actuació SVM 2014 (diverses localitzacions)

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 30-05-2019


TÍTOL OBRA: Actuació SV motoristes 2014 (BP-1417, BP-1503, C-59 i GI-682).

CLAU: OP. MC-14006-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de l'estudi i implantació de millores en seguretat viària per a motoristes a la xarxa de carreteres de la Generalitat. Any2014.

Lot 2 trams corresponents a les demarcacions de Barcelona i Girona (BP-1417, BP-1503, C-59 i GI-682). Clau: MC-14006-L2

DESCRIPCIÓ: L'objecte d'aquest projecte d'actuació es centra en la instal·lació de sistemes de protecció per a motoristes (SPM) en barreres ja existents i en algunes de noves, a més, en alguns casos concrets s’han proposat altres mesures alternatives. Es tracta de reductors de velocitat i de nova senyalització horitzontal i/o vertical. En el Lot 2 s’inclouen els trams corresponents a les demarcacions de Barcelona i Girona (BP-1417, BP-1503, C-59 i GI-682).

MUNICIPIS: DIVERSOS MUNICIPIS

INVERSIÓ: 638.979,39 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Givasa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Applus Norcontrol, SLU

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges