ActuacionsMC-14006-L1 Actuació seguretat viària motoristes

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 30-05-2019


TÍTOL OBRA: Actuació SV motoristes 2014 Tarragona i Lleida (BV-2115, C-14, C-246a i C-462)

CLAU: OP. MC-14006-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de l'Estudi i implantació de millores en seguretat viària per a motoristes a la xarxa de carreteres de la Generalitat. Any 2014. Lot 1 trams de carretera de les demarcacions de Tarragona i Lleida(BV-2115, C-14, C-246a i C-462). Clau: MC-14006-L1

DESCRIPCIÓ: L'objecte d'aquest projecte d'actuació es centra en la instal·lació de sistemes de protecció per a motoristes (SPM) en barreres ja existents i en algunes de noves, a més, en alguns casos concrets s’han proposat altres mesures alternatives. Es tracta de reductors de velocitat i de nova senyalització horitzontal i/o vertical.En el Lot 1 s’inclouen tots els trams de carretera de les demarcacions de Tarragona i Lleida (BV-2115, C-14, C-246a i C-462)

MUNICIPIS: DIVERSOS MUNICIPIS

INVERSIÓ: 636.812,49 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Givasa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Applus Norcontrol, SLU

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges