ActuacionsMG-16027-L2 Rotonda GI-533 Vilablareix-Aiguaviva

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 07-10-2019


TÍTOL OBRA: Rotonda GI-533. Vilablareix - Aiguaviva

CLAU: OP. MG-16027-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Rotonda i ordenació d'accessos a la carretera GI-533, del PK 2+470 al 3+740. Tram: Vilablareix - Aiguaviva.

Lot 2 senyalització, abalisament i defenses. Clau: MG-16027-L2

DESCRIPCIÓ: Execució de les obres de senyalització, abalisament i defenses de la rotonda i accessos a la carretera GI-533, del PK 2 470 al 3 740.

MUNICIPIS: VILABLAREIX

INVERSIÓ: 73.243,11 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Segusenyal, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: TPF Getinsa Euroestudios, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges