ActuacionsMB-10067.F1-L2 Reordenació accessos C-243c

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 07-10-2019


TÍTOL OBRA: REORDENACIÓ ACCESSOS C-243c. ULLASTRELL

CLAU: OP. MB-10067.F1-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de reordenació dels accessos a la C-243c PK 8+660 (Accés a Ca n'Amat), i millora de senyalització i ferm del PK 0 al12+800. Tram: Martorell - Terrassa.

Lot 2 Senyalització vertical i horitzontal, i abalisament. Clau: MB-10067.F1-L2 


DESCRIPCIÓ: Execució de diverses actuacions al llarg de la carretera C-243-C entre el pk 0 i el 12 800: Modificació de la senyalització de Can Palet. Reposició de la senyalització vertical, entre els PK 0 000 i el 12 930. Condicionament d'accessos. Carril de maniobra (pintura vermella i separador) entre els pk 0 000 i el 9 737. Implantació de guia direccional. Senyalització de 4 Vents. Pretil de Can Amat. Senyalització de can amat, abalisament i defenses. Finalització del carril de maniobres i separador en la zona de Can Amat i Corbes.

MUNICIPIS: ULLESTRELL

INVERSIÓ: 361.003,19 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Segusenyal, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Ingeniería, Gestión y Consultoría Barcelona, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges