ActuacionsCAP-09398 CAP Can Roca

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 08-06-2020


TÍTOL OBRA: CAP CAN ROCA, TERRASSA

CLAU: OP. CAP-09398.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat del nou CAP Can Roca, de Terrassa. Clau: CAP-09398.A

DESCRIPCIÓ: La parcel·la del nou equipament té forma trapeziodal allargada, limitant amb els carrers Isidre Nonell (Nord) i Fàtima (Sud). L'edifici ocupa totalment la parcel·la: tangent a ponent (tractada com a façana sense obertures) i deixant una franja en el límit llevant que dóna accés a l'equipament i permet travessar la parcel·la. L'accés principal es fa des del C/ Fàtima, on l'edifici consta de PB P1 i aquesta P1 es convertiex en PB respecte C/ I. Nonell pel fort desnivell. L'edifici s'estructura en forma de pinta. Uns patis transversals permeten l'estructuració, ventilació i il·luminació. A ponent s'hi ubiquen les sales d'espera i consultes i a llevant, circuilacions, serveis i educació sanitària.

MUNICIPIS: TERRASSA

INVERSIÓ: 3.326.868,17 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Deco, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Forgas Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Master Plan, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Control y Geología, SA

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL

alt  alt


Vídeo