Notícies

  

13/12/2022

Nova carretera Riba-Roja - La Granja

La Nova Carretera entre Riba-Roja i La Granja d’Escarp té una longitud de 545 m i connecta la rotonda actual de la LP-7041 amb l’Avinguda del Segre. La nova carretera té una secció de 7 m de calçada amb vorals d’1 m més un carril bici de 3 m, separat 1 m del voral de la carretera. La velocitat de projecte és de 50 km/h. La carretera disposa de diversos accessos des dels camins adjacents.

 S’han executat 6 obres de drenatge per permeabilitzar la carretera i evitar l’efecte barrera i la inundació dels camps de conreu aigües amunt. També s’han previst cunetes longitudinals a banda i banda de la carretera.

 S’han executat diferents sistemes de contenció de vehicles i baranes de seguretat al carril bici. També s’ha modificat la cartelleria existent per adaptar-la a l’existència de la nova carretera.

 Com en tota obra nova s’ha previst l’execució d’una canalització per telecomunicacions. Durant l’execució de l’obra s’han afectat serveis de Telefònica i regs de la CCRR de la Sèquia de la Granja d’Escarp, els quals han estat totalment reposats.

 Les obres s’han executat amb dos lots. El lot 1 per l’obra civil, amb un import de 1.048.922,05 € . El lot 2 per la senyalització, abalisament i barreres, amb un pressupost de 163.856,53 €