Punt d’informació a la ciutadania

Implantació d’un tercer carril a la carretera C-55. Collbató

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 11-07-2017


Millora local. Implantació d’un tercer carril a la carretera C-55 del pk 9+360 a l’11+400. Tram Collbató

Les afectacions de les obres començaran al juliol del 2017 i tenen previst la seva finalització febrer del 2018.

Els treballs principals previstos al projecte de referència consisteixen a:

Realització d’ un eixamplament pel costat Dret (RIU), per la construcció d’un tercer carril.

Realització d’ uns reblerts pel costat Esquerra (MUNTANYA), que donaran suport a una cuneta trepitjable i a una barrera Newjersey.

Creuaments de calçada per a Obres de Drenatge que intercepten totalment la carretera C-55.

Execució d’un nou enllaç a la cruïlla de Ca N’Astruch de la B-113 i una nova entrada per a l’aparcament del Aeri de Montserrat.

A partir de la data 11 de juliol de 2017 serà necessària l’ocupació de part de la plataforma de la carretera actual per l’execució dels eixamplaments previstos en el projecte que s’ha fet esmena. En conseqüència es procedirà a:

1) Desplaçar els carrils en el sentit contrari on es preveu treballar i reduir la seva amplada a 3,10 m per a cadascun separats per una franja de seguretat de 50cm al mig, segons les seccions de les figures que es detallen a continuació i segons les fases previstes.

2) Executar desviaments provisionals per a algunes de les obres de drenatges que creuen la C-55, concretament les que es detallen a continuació:

- ODL 0.1 PK 9+550 tub de d1200

- ODT 1.5 PK 10+842 tub de d2000

- ODT 1.7 PK 11+086 calaix de 4x2 interior

- ODT 1.8 PK 11+192 tub de d2000

3) Circular amb camions d’obres pel tram de la C-55 afectat per les mateixes, per aquest motiu, s’habilitaran girs a l’esquerra regulats amb l’ajuda de senyalistes a les cruïlles de Ca N’Astruch B-113 i a la cruïlla de Collbató B-112.

4) Disposar d’entrades i sortides del tram d’obres a la C-55 en els punts aproximats següents:

  • ACCÉS 1 : PK 9+560 coincident amb l’enllaç de la B-113 (COSTAT MUNTANYA)
  • ACCÉS 2: PK 9+640 coincident amb l’enllaç de la B-113 (COSTAT RIU)
  • ACCÉS 3: PK 9+960 coincident camí d’ accés a pesca controlada (COSTAT RIU)
  • ACCÉS 4: PK 10+860 coincident camí d’accés a finca restaurant (COSTAT RIU)
  • ACCÉS 5: PK 10+860 coincident camí d’accés a futur apartador de vehicles (COSTAT MUNTANYA)
  • ACCÉS 6: PK 11+360 coincident amb la intersecció de l’aparcament de l’aeri de Montserrat (COSTAT RIU)
  • ACCÉS 7: PK 11+480 coincident amb la intersecció de B-112 (COSTAT MUNTANYA)

Com a norma general, per a qualsevol actuació de les previstes o diferent a les esmenades al punt anterior es procedirà senyalitzant segons la Instrucció 8.3-I.C

Serà necessari realitzar talls de carrils de circulació que impliquin el pas alternatiu per l’altre durant les hores nocturnes. Els treballs que es realitzaran durant les hores nocturnes són: muntatge de desviaments de trànsit per a executar eixamplaments de calçada,  tala d’arbres, reposició de serveis afectats, rehabilitacions del ferm existent (fresats i reposicions, reparacions de flonjalls, etc.), capa de rodadura, senyalització horitzontal i vertical definitiva,  muntatge de barreres de contenció, etc. Aquestes talls de carril també es senyalitzaran segons la Instrucció 8.3-I.C.

Per últim, durant la nit també serà necessari realitzar talls de la carretera total per a realitzar alguna feina puntual, que no es pugui realitzar amb pas alternatiu, de durada inferior als 10 minuts.


Vídeo

Imatges