Recerca per clau o paraula
f_head-1
dimarts, 23 de juliol de 2019
Licitacions pendents (50)
Últimes adjudicacions (414)
Últimes licitacions (0)
Contractes formalitzats harmonitzats (291)
Actuacions àmbit llei 3/2007,
del 4 de juliol, de l´Obra Pública (73)
Personalitzi aquesta pàgina
 
  

A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EL PERFIL D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) ESTÀ RESIDENCIAT A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PSCP), MOTIU PEL QUAL LES LICITACIONS CONVOCADES PER INFRAESTRUCTURES.CAT A PARTIR D'AQUESTA DATA NOMÉS ES PODEN CONSULTAR A LA PSCP: Contractació Pública

  
  
 
  

D’acord amb l’article 318 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, les Instruccions Internes reguladores dels procediments de contractació no subjecta a regulació harmonitzada queden sense efecte a partir del 9 de març de 2018.

No obstant l’anterior, les Instruccions Internes seran d’aplicació als procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada quin anunci de licitació s’hagi publicat fins el 8 de març de 2018.
  
  
 
  

Totes les licitacions de contractes d’execució d’obres publicades per Infraestructures.cat a partir del 24 de novembre de 2017, preveuen la possibilitat de presentar les ofertes electrònicament mitjançant l'eina de "Sobre Digital". Aquestes licitacions són pioneres en l'ús dels mitjans electrònics per a la presentació d'ofertes mitjançant l’esmentada eina.

Recomanem que es faci ús d'aquest mitjà per a presentar les ofertes a les licitacions atès que, en un breu període de temps, totes les ofertes s'hauran de presentar per mitjans exclusivament electrònics.
  
  
 
  

Anunci Meses de Contractació Octubre 2017
Anunci Meses de Contractació Gener 2018
Anunci Meses de Contractació Juny 2018
  
  
 
  

ACLARIMENTS SOBRE CONSULTES REFERENTS ALS NOUS PLECS DE BASES D'INFRAESTRUCTURES.CAT

CONSULTES LICITACIONS NOUS PLECS.pdf
  
  

Licitacions obertes (2)
Clau Regulació Descripció Pressupost de licitació Data de l'anunci Data límit
PE+DO CAP-18202 (2v) H Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d'obra de la construcció del nou Centre d'Atenció Primària de Pineda de Mar. Clau: CAP-18202 (2v)
271.502,00 €
(sense IVA)
07/03/2018 30/04/2018 13:00
OC. VL-02137.1-C2 NH Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Actuacions a la xarxa de reg i xarxa de pluvials a la Variant de Vilanova de la Barca. Carretera C-13z al PK 17+700. Tram: Vilanova de la Barca. Clau: VL-02137.1-C2

Licitació deserta
71.069,10 €
(sense IVA)
12/01/2018 07/02/2018 13:00

No troba la seva licitació?
H: Procediment subjecte a regulació harmonitzada
NH: Procediment no subjecte a regulació harmonitzada

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes