infraestructures Logo
Recerca per clau o paraula
f_head-9
diumenge, 1 d' octubre de 2023

Obligatorietat de les condicions generals.

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent a www.datos.gob.es/avisolegal, vincularan a qualsevol agent reutilitzador pel fet de fer us dels documents que estiguin subjectes a aquestes condicions generals.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel.lectual.

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents que hi estan sotmesos per a fins comercials i no comercials.

S´entèn per reutilització l´ús de documents en poder dels òrgans de l´Administració General de l´Estat i la resta d´organismes i entitats del sector públic estatal referits a l´article 1.2 del Reial Decret 1495/2011, de 24 d´ octubre, que desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest us no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a mode ilustratiu, activitats como la còpia, la difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l´establert en l´apartat 2 de l´article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, pel que comprèn tota la informació en qualsevol suport material o electrònic així como la forma d´expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Aquesta autorització implica tanmateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel.lectual corresponents als documents, i s´autoritza la realització d´activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l´activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i format, per a tot el mon i pel termini màxim que permeti la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Son d´aplicació les següents condicions generals per a la reutilització dels documents que hi estan sotmesos:

1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
2. Es obligatori citar la font dels documents objecte de la reutilització. La cita podrà realitzar-se de la següent forma: "Origen de les dades: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U.
3. És obligatori mencionar la data de la darrera actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigués ja inclosa en el document original.
4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U., titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dona suport a la reutilització que es porti a terme.
5. Es deuran conservar, no alterar-se ni suprimir les metadades sobre la data d´actualització i les condicions de reutilització aplicables que estiguin incloses, en el document posat a disposició per a la reutilització.

Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització pel seu compte i risc, i els hi correspon en exclusiva respondre enfront de tercers pels danys que es poguessin derivar de la reutilització.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U., no serà responsable de l´ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts ni pèrdues econòmiques que de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials, o sobre dades, provocats per l´ús de la informació reutilitzada.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U., no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables ni en el contingut ni en forma ni assumeix responsabilitats per qualsevol errada o omissió en el seu contingut.

Responsabilitat de l´agent reutilitzador.

L´agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst a l´article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

 

 

En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic.   Més informació   Acceptar galetes