Avís legal


Taula de continguts

 • 1 INFORMACIÓ CORPORATIVA
 • 2 ACCEPTACIÓ PER L'USUARI
 • 3 ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
 • 4 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 • 5 RÈGIM DE RESPONSABILITAT
 • 6 LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL
 • 7 REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
 • 8 DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES D'INFRAESTRUCTURES.CAT
 • 9 REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT
 • 10 POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 • 11 POLÍTICA DE GALETES

 • INFORMACIÓ CORPORATIVA

  INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU (en endavant, Infraestructures.cat) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, que ostenta la condició de mitjà propi de dita Administració i del seu sector públic.

  L’objecte social de la societat és

  Article 2

  Objecte

  L'objecte social de l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU és el següent:

  2.1. La realització, en nom propi i per compte propi, de les activitats següents:

  - Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les séquies i els canals secundaris de distribució de l’aigua procedent del canal principal de Segarra-Garrigues i d’altres infraestructures incloses en l’àmbit del regadiu Segarra-Garrigues; així com adquirir i transmetre sòl susceptible d’ús agrari o susceptible de qualsevol altre tipus d’explotació mitjançant qualsevol modalitat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades a la legislació vigent i la gestió i explotació d’aquest tipus de sòl dins de l’àmbit esmentat.

  - Realitzar activitats de promoció i/o gestió i explotació d’equipaments relacionats directament o indirectament amb l’àmbit d’actuació de les administracions públiques, així com la realització de les activitats de conservació, manteniment, modernització i explotació d’aquests equipaments.

  - Elaborar estudis i projectes i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en relació amb les activitats anteriors i de tota mena d’edificacions i d’infraestructures.

  - Posseir la promoció i la titularitat d’aquelles actuacions d’edificació i d’infraestructura que li encarregui el Govern per explotar-les com a titular i, com a tal, dur a terme les activitats i serveis que correspongui desenvolupar. Aquestes activitats poden ser dutes a terme per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU o per terceres persones amb les quals contracti de conformitat amb la normativa aplicable als poders adjudicadors del sector públic.

  2.2. La realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de dita Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de les activitats següents que aquestes li encarreguin:

  - Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, execució d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar.

  - Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l’execució correcta.

  - Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en tota mena d’actuacions d’edificació i d’infraestructures.

  ACCEPTACIÓ PER L'USUARI

  El present document (des d'ara denominat com Avís Legal) té per objecte regular l'ús del Web Site (des d'ara denominat com Web) que Infraestructures.cat, posa a la disposició del públic en la URL: infraestructures.gencat.cat. La utilització del Web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena de l'Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

  ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

  L'usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il•lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

  Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el Web d’Infraestructures.cat.

  L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Infraestructures.cat, presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
  L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics d'Infraestructures.cat, o de tercers.

  L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del Web o dels serveis oferts en el mateix.

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  Tots els continguts del Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’Infraestructures.cat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, il•lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el Web.

  Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

  Infraestructures.cat no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.

  Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels elements indicats en els apartats anteriors constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial d’Infraestructures.cat o del titular dels mateixos.

  RÈGIM DE RESPONSABILITAT

  Responsabilitat d'Infraestructures.cat per l'ús del Web.

  L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del Web, quedant Infraestructures.cat exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.
  L'usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Infraestructures.cat basada en la utilització per l'usuari del Web. Si escau, l'usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Infraestructures.cat amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

  Responsabilitat d'Infraestructures.cat pel funcionament del Web.

  Infraestructures.cat exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Infraestructures.cat.
  Així mateix, Infraestructures.cat també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control d’Infraestructures.cat.

  Responsabilitat d'Infraestructures.cat. per links.

  Infraestructures.cat declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.
  Infraestructures.cat s'exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir en virtut de la informació oposada en el Web enllaçat.

  LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

  Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució del present Avís Legal s'interpretarà sota la legislació espanyola.

  Així mateix, Infraestructures.cat i l'usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Infraestructures.cat i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

  REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

  D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica

  DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES D'INFRAESTRUCTURES.CAT

  Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades per Infraestructures.cat, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades d'Infraestructures.cat.

  Delegat de protecció de dades d'Infraestructures.cat.

  Adreça electrònica: delegatprotecciodades@infraestructures.cat

  Adreça postal: C/ dels Vergòs, 36-42 . 08017 Barcelona

  Telf. 93 444 44 44

  REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

  El registre d'activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments de dades personal que realitza Infraestructures.cat sota la seva responsabilitat i inclou, per a cada tractament, la informació següent:

  • - Nom i dades de contacte de la persona responsable del tractament i del delegat o delegada de protecció de dades.
  • - Finalitats del tractament.
  • - Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.
  • - Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals.
  • - Transferències internacionals de dades.
  • - Terminis previstos de supressió de les dades.
  • - Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat. icono excel Registre d'activitats de tractament

  POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

  Infraestructures.cat garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts al Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LODPGDD).

  En relació als formularis o altres vies per les que es recullin dades de caràcter personal, s'informarà d’acord amb l’article 13 del RGPD, de manera expressa a la persona interessada, de:

  • - l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal.
  • - La identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
  • - Les dades de contacte del delegat de protecció de dades.
  • - Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
  • - Les categories de destinataris de les dades personals.
  • - El termini durant el qual es conservaran les dades personals.
  • - L'existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
  • - - El dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
  • - L’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

  Així mateix, s'informarà l'afectat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ("dret a l'oblit"), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades, mitjançant petició escrita dirigida a l'adreça esmentada en l'apartat Delegat de protecció de Dades. Infraestructures.cat es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el RGPD i la LOPD.

  POLÍTICA DE GALETES

  Què són les galetes

  Les galetes són arxius de text que les pàgines web poden utilitzar per millorar l'experiència de l'usuari. Aquesta pàgina fa servir diferent tipus de galetes.

  Galetes necessàries

  Les galetes necessàries ajuden a fer la pàgina web utilitzable fent sevir funcions bàsiques per a la navegació a la pàgina. Aquest tipus de galetes són estrictament necessàries pel correcte funcionament de la web de manera que no es poden des-habilitar. Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.

  Galetes funcionals

  Les galetes funcionals permeten funcionalitats addicionals com guardar preferències de l'usuari, i serveixen per millorar la seva experiència utilitzant la nostra web. Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.

  Galetes estadístiques

  Les galetes estadístiques recopilen informació sobre com l'usuari fa servir la nostra web. Aquestes galetes són totalment anònimes i només serveixen per millorar el funcionament de la nostra web. Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.

  Pot modificar la preferència de galetes al següent enllaç: Modificar preferència

avis