• Català
  • |
  • Castellano

Qui som / Infraestructures.cat es

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que ostenta la condició de mitjà propi de dita Administració.

La societat es va constituir l'any 1990 sota la denominació Gestió d’Infraestructures SA (GISA), la qual es modificà per la denominació d‘Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U en data 03-04-2012.

En el marc d’un procés de fusió d’empreses públiques en data 17-05-2012, les empreses Regs de Catalunya S.L.U. (REGSL) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.L.U. (REGSEGASL) són absorbides per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. Amb aquesta fusió s’integra en l’objecte social d’aquesta societat, l’activitat de les societats absorbides relacionada amb els regadius i l’àmbit rural.

Tanmateix, en virtut dels acords de Govern de 10-01-2012 i 18-09-2012 que autoritzaven la fusió per absorció de les societats Infraestructures.cat i Equipaments i Edificis de Catalunya, SAU (EECAT), mitjançant escriptura atorgada davant la notaria de Catalunya, la Sra. Maria de Roca Figuera Gibert en data 20-11-2012, sota el número de protocol 1816, Infraestructures.cat absorbí a EECAT. Amb aquesta fusió s’integra en el patrimoni d’Infraestructures.cat els immobles d’equipaments públics de la societat absorbida.

L’objecte social de la societat és projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal•lar o desenvolupar. Aquesta activitat també inclou:

- Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les infraestructures de regadius i realitzar altres activitats relacionades amb els objectius de la política de desenvolupament de regadius.

- Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar infraestructures de l’àmbit rural de Catalunya.

- Adquirir i transmetre sòl susceptible d’ús agrari o susceptible de qualsevol altre tipus d’explotació mitjançant qualsevol modalitat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades a la legislació vigent i la gestió i explotació d’aquest tipus de sòl.

- Elaborar estudis i projectes i prestar assessorament en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en relació a les activitats anteriors.

- Proposar al Govern de la Generalitat les determinacions que es cregui adients per actualitzar els programes referents a la construcció i modernització de tota mena d’infraestructures i edificacions.

En constituir-se la societat, aquesta va rebre l'encàrrec de finalitzar les obres d'infraestructures relacionades amb els Jocs Olímpics de Barcelona’92.

Posteriorment, l’activitat de la societat es va centrar en la millora de la xarxa de comunicacions viàries de Catalunya amb obres com l'Eix Transversal, els túnels de Capsacosta, l'autopista del Baix Llobregat A16, l'Autopista Mataró/Granollers, el metro del Baix Llobregat, el funicular de Vallvidrera dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les línies 3 i 4 dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona.

Paral•lelament, es van anar duent a terme altres actuacions tant de carreteres com d'infraestructures ferroviàries, així com millores en el sector del manteniment de carreteres i edificació, com la construcció de centres docents, comissaries, centres d'atenció primària, edificis judicials, centres assistencials, etc.

Arran de l’increment d’encàrrecs d’actuacions relacionades amb l’edificació, l'any 1997 es creà la Divisió d'Edificació. Aquesta divisió naixia per a col•laborar, en un principi, amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el doble objectiu d'aconseguir una millora general dels equipaments escolars i l'adequació de l'oferta educativa a les exigències de la LOGSE.

Amb el pas del temps, el nombre de Departaments del Govern de la Generalitat als quals la societat ofereix els seus serveis per encàrrec del Govern ha continuat incrementant-se. Així, en els darrers anys la societat ha gestionat pel Departament d'Interior la construcció de les Comissaries de Mossos d’Esquadra amb motiu del seu desplegament en totes les comarques de Catalunya, i la millora i ampliació dels parcs de bombers; pel Departament de Salut, la finalització de la reforma de l'Atenció Primària i millores en la xarxa hospitalària; pel Departament de Justícia, la construcció de noves presons i nous edificis judicials i reforma dels actuals jutjats; pel Departament de Benestar Social, la construcció de residències, centres de dia i habitatges tutelats; pel Departament de Vicepresidència, la construcció de les seus de les Delegacions Territorials del Govern de la Generalitat i altres edificis administratius; i pel Departament de Presidència, la restauració del Palau de la Generalitat, entre d'altres.

En els darrers anys, la societat com a empresa que gestiona per compte de la Generalitat, la construcció d’actuacions d'inversions públiques, tot i que s'ha vist obligada a respondre als embats de la crisi econòmica ha finalitzat actuacions com l'Eix Vic-Olot, la Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, la Ciutat la Justícia, l'Aeroport d'Alguaire, el perllongament de la L5 del metro a la Vall d'Hebron, els primers trams de l'L9 a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Barcelona o l'intercanviador de Diagonal.

Amb el procés de fusió de la societat que absorbí les societats Regs de Catalunya S.L.U. (REGSL) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.L.U. (REGSEGASL), la societat ha integrat en la seva activitat les actuacions en matèria de regadius i àmbit rural que realitzaven dites societats. Entre dites actuacions es destaquen Revestiment de canals del Delta de l'Ebre, Regadius Algerri-Balaguer i Terra Alta, Actualment regadius de Xerta-Sènia i Segarra-Garrigues.

Tanmateix amb l’absorció de la societat Equipaments i Edificis de Catalunya SAU (EECAT), que suposa la integració en el patrimoni d’Infraestructures.cat dels immobles d’equipaments públics de la societat absorbida, Infraestructures.cat passa a desenvolupar l’activitat d’explotació i manteniment de equipaments.

Per altra banda, Infraestructures.cat ha prestat diversos serveis a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), amb l'objectiu d'optimitzar les estructures de les companyies i minimitzar llurs costos.

Infraestructures.cat ha d'ajustar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat. Per aquest motiu en l’exercici de la seva activitat aplica una metodologia basada en el seguiment de forma integrada del procés constructiu, adequat a la normativa de seguretat i salut. A més, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. té implantat un sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient, basat en les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001.

Donada la naturalesa d’Infraestructures.cat com a societat mercantil de caràcter públic,  sotmesa a dret privat i amb condició de Poder adjudicador als efectes del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, Infraestructures.cat sotmet els procediments d’adjudicació dels contractes que licita a les prescripcions previstes en la referida Llei, garantint els principis de publicitat, concurrència, transparència confidencialitat, igualtat i no discriminació requerits, que alhora conjuga amb els principis d'eficiència i economia propis de la gestió empresarial.


Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.

Carrer dels Vergós 36-42
08017 Barcelona
Telèfon: 93 444 44 44
Fax: 93 419 54 17
e-mail: info@infraestructures.cat
web: infraestructures.gencat.cat
Número d'Identificació Fiscal. A-59-377135

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrrega
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362

edifici infraestructures