Infraestructures.cat es

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que ostenta la condició de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

La societat es va constituir l'any 1990 sota la denominació Gestió d’Infraestructures SA (GISA), la qual es modificà per la denominació d‘Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) mitjançant escriptura de data 27-04-2012.

En el marc d’un procés de fusió d’empreses públiques, Regs de Catalunya SLU (REGSL) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SLU (REGSEGASL) són absorbides per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU mitjançant escriptura de 27-04-2012. Amb aquesta fusió s’integra en l’objecte social d’aquesta societat l’activitat de les societats absorbides relacionada amb els regadius i l’àmbit rural.

Posteriorment, mitjançant escriptura de data 20-11-2012, té lloc la fusió per absorció de les societats Infraestructures.cat i Equipaments i Edificis de Catalunya, SAU (EECAT). Amb aquesta fusió s’integra en el patrimoni d’Infraestructures.cat els immobles d’equipaments públics de la societat absorbida EECAT.

Actualment, d’acord amb els estatuts socials vigents de la societat modificats i elevats a públic el 12-03-2019 la societat té l’objecte social següent:

  • Quan actua en nom propi i per compte propi:

-   Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les sèquies i els canals secundaris de distribució de l'aigua procedent del canal principal de Segarra-Garrigues i d'altres infraestructures incloses en l'àmbit del regadiu Segarra-Garrigues; així com adquirir i transmetre sòl susceptible d'ús agrari o susceptible de qualsevol altre tipus d'explotació mitjançant qualsevol modalitat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades a la legislació vigent i la gestió i explotació d'aquest tipus de sòl dins de l'àmbit esmentat.

-   Realitzar activitats de promoció i/o gestió i explotació d'equipaments relacionats directament o indirectament amb l'àmbit d'actuació de les administracions públiques, així com la realització de les activitats de conservació, manteniment, modernització i explotació d'aquests equipaments.

-   Elaborar estudis i projectes i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en relació amb les activitats anteriors i de tota mena d'edificacions i d'infraestructures.

-   Posseir la promoció i la titularitat d'aquelles actuacions d'edificació i d'infraestructura que li encarregui el Govern per explotar-les com a titular i, com a tal, dur a terme les activitats i serveis que correspongui desenvolupar.

Aquestes activitats poden ser dutes a terme per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU o per terceres persones amb les quals contracti de conformitat amb la normativa aplicable als poders adjudicadors del sector públic.

  • Quan actua en la seva condició de mitjà propi personificat de dita Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic:

-   Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l'encàrrec corresponent de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, execució d'obres i tots els serveis i assistències vinculats a l'execució de les obres d'actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i d'infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar.

-   Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l'execució correcta.

-   Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en tota mena d'actuacions d'edificació i d'infraestructures.

Aquesta societat es regeix pel que disposen aquests Estatuts i per les normes del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, sense perjudici de l'aplicació, quan escaigui, de la Llei de patrimoni de la Generalitat, la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Estatut de l'empresa pública catalana i les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Una mica d’història...

En constituir-se la societat, aquesta va rebre l'encàrrec de finalitzar les obres d'infraestructures relacionades amb els Jocs Olímpics de Barcelona’92.

Posteriorment, l’activitat de la societat es va centrar en la millora de la xarxa de comunicacions viàries de Catalunya amb obres com l'Eix Transversal, els túnels de Capsacosta, l'autopista del Baix Llobregat A16, l'Autopista Mataró/Granollers, el metro del Baix Llobregat, el funicular de Vallvidrera dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les línies 3 i 4 dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona.

Paral·lelament, es van anar duent a terme altres actuacions tant de carreteres com d'infraestructures ferroviàries, així com millores en el sector del manteniment de carreteres i edificació, com la construcció de centres docents, comissaries, centres d'atenció primària, edificis judicials, centres assistencials, etc.

Arran de l’increment d’encàrrecs d’actuacions relacionades amb l’edificació, l'any 1997 es creà la Divisió d'Edificació. Aquesta divisió naixia per a col·laborar, en un principi, amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el doble objectiu d'aconseguir una millora general dels equipaments escolars i l'adequació de l'oferta educativa a les exigències de la LOGSE.

Amb el pas del temps, el nombre de departaments del Govern de la Generalitat als quals la societat oferia els seus serveis per encàrrec del Govern va continuar incrementant-se. Així, va gestionar pel Departament d'Interior la construcció de les comissaries de Mossos d’Esquadra amb motiu del seu desplegament en totes les comarques de Catalunya, i la millora i ampliació dels parcs de bombers; pel Departament de Salut, la finalització de la reforma de l'Atenció Primària i millores en la xarxa hospitalària; pel Departament de Justícia, la construcció de noves presons i nous edificis judicials i reforma dels actuals jutjats; pel Departament de Benestar Social, la construcció de residències, centres de dia i habitatges tutelats; pel Departament de Vicepresidència, la construcció de les seus de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat i altres edificis administratius; i pel Departament de Presidència, la restauració del Palau de la Generalitat, entre d'altres.

Posteriorment, la societat, com a empresa que gestionava per compte de la Generalitat la construcció d’actuacions d'inversions públiques, tot i que va veure’s obligada a respondre als embats de la crisi econòmica, va finalitzar actuacions com l'Eix Vic-Olot, la Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, la Ciutat la Justícia, l'Aeroport d'Alguaire, el perllongament de la L5 del metro a la Vall d'Hebron, els primers trams de l'L9 a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Barcelona o l'intercanviador de Diagonal.

Amb el procés de fusió de la societat que absorbí les societats Regs de Catalunya, SLU (REGSL) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SLU (REGSEGASL), la societat va integrar en la seva activitat les actuacions en matèria de regadius i àmbit rural que realitzaven dites societats. Entre dites actuacions es destaquen el Revestiment de canals del Delta de l'Ebre, els regadius d’Algerri-Balaguer i Terra Alta, i els regadius de Xerta-Sènia i Segarra-Garrigues.

Tanmateix, amb l’absorció de la societat Equipaments i Edificis de Catalunya, SAU (EECAT), que va suposar la integració en el patrimoni d’Infraestructures.cat dels immobles d’equipaments públics de la societat absorbida, Infraestructures.cat va passar a desenvolupar l’activitat d’explotació i manteniment d’equipaments.

Infraestructures.cat ha d'ajustar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat. Per aquest motiu, en l’exercici de la seva activitat aplica una metodologia basada en el seguiment de forma integrada del procés constructiu, adequat a la normativa de seguretat i salut. A més, Infraestructures.cat té implantat un sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient, basat en les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001.

Donada la naturalesa d’Infraestructures.cat com a societat mercantil de caràcter públic,  sotmesa a dret privat i amb condició de poder adjudicador no administració pública als efectes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, Infraestructures.cat sotmet els procediments d’adjudicació dels contractes que licita a les prescripcions previstes en la referida Llei, garantint els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació requerits, que alhora conjuga amb els principis d'eficiència i economia propis de la gestió empresarial.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.

Carrer dels Vergós 36-42
08017 Barcelona
Telèfon: 93 444 44 44
Fax: 93 419 54 17
e-mail: info@infraestructures.cat
web: infraestructures.gencat.cat
Número d'Identificació Fiscal. A-59-377135

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrrega
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362

edifici infraestructures