Perfil del Contractant

A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA “LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”, EL PERFIL D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) ESTÀ RESIDENCIAT A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PSCP), MOTIU PEL QUAL LES LICITACIONS CONVOCADES PER INFRAESTRUCTURES.CAT A PARTIR D’AQUESTA DATA I LA INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA (PLECS I MANUALS), ÚNICAMENT ES PODRAN CONSULTAR A LA PSCP: Contractació Pública