• Català
  • |
  • Castellano

Qui som / Procés

Redacció   Licitació   Execució   Recepció  

El procés de l’execució de les actuacions comença amb la rebuda d'un encàrrec de la Generalitat de Catalunya.

Un cop obtinguda l'autorització per a la redacció del corresponent projecte i altres treballs necessaris per part de l'organisme competent, i d'acord amb la planificació i les instruccions rebudes d'aquest, Infraestructures.cat.cat inicia el procediment de licitació i adjudica l’execució dels treballs al licitador que presenta l’oferta econòmica més avantatjosa.

Finalitzada la redacció del projecte, aquest és sotmès a tots els tràmits administratius adients, finalitzant amb l'aprovació del projecte per part de l'organisme competent.

 

El procés de licitació comprèn el conjunt d’activitats que s’han de dur a terme per adjudicar l’execució d’una obra, i s’inicia amb la publicació de l’anunci de licitació en els Diaris Oficials (en cas de procediments subjectes a regulació harmonitzada), en el Perfil del Contractant i en la Plataforma de Contractació.

Basant-se en la documentació administrativa i la documentació tècnica associada a la licitació els licitadors presenten les seves proposicions que consten de tres sobres tancats i signats pel licitador.

L’oferta econòmica del sobre núm. 3 també es rep en un suport informàtic normalitzat amb els preus unitaris ofertats pel licitador que garanteix la seva homogeneïtat i agilitza la seva anàlisi, ja que les ofertes poden ser comparades automàticament.

L’adjudicació es fa a l’oferta amb més puntuació, d’entre totes les ofertes admeses a la licitació, segons els criteris establerts en el Plec de Bases de la licitació.

Un cop adjudicat el contracte es procedeix a la seva formalització que es realitza en format electrònic.

Així mateix i en paral•lel, Infraestructures.cat treu a licitació la resta de contractes associats a l’execució de les obres que es consideren necessaris per a la correcta execució i supervisió de les actuacions.

 

L’empresa adjudicatària inicia l'execució sota la direcció Infraestructures.cat.

Infraestructures.cat disposa de sistemes informàtics que posa a disposició de les direccions facultatives per a seguir l'evolució de la planificació dels treballs, les certificacions i el control de la qualitat, mostrant les seves desviacions amb suficient antelació per a poder-les corregir. Així mateix, s'analitzen les modificacions tècniques que puguin sorgir.

Infraestructures.cat realitza un seguiment constant i rigorós de l'evolució de les certificacions, del procediment de treball, el Pla de Control de Qualitat, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Mediambient de l’obra.

 

Finalitzada l'execució de les obres es procedeix a la inspecció i recepció de les mateixes.

A la recepció assisteixen els representants d’Infraestructures.cat, de l’organisme competent, de la Intervenció General de la Generalitat i de l’empresa adjudicatària, s’aixeca la corresponent acta i s’inicia el període de garantia de les obres.