Informació General


Taula de continguts

 • 1 Denominació de la Societat.
 • 2 Domicili Social
 • 3 Constitució
 • 4 Objecte Social
 • 5 Duració
 • 6 Accionistes
 • 7 Conveni amb l'Administració
 • 8 Normativa aplicable

 • Denominació de la Societat.

  Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.

  Domicili Social

  Carrer dels Vergós 36-42
  08017 Barcelona
  Telèfon: 93 444 44 44
  Fax: 93 419 54 17
  e-mail: info@infraestructures.cat
  web: infraestructures.gencat.cat

  Número d'Identificació Fiscal. A-59.377135

  Constitució

  El Govern de la Generalitat  de Catalunya el 3 de juliol de 1990, acordà la constitució de la societat sota la denominació Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA) a l’empara de la disposició addicional número 29 de la Llei 9/1990, de 16 de maig. L'escriptura pública de constitució de la societat es formalitzà el 20 de juliol de 1990 davant el notari de Catalunya, el Sr. Ferran Hospital i Rusiñol, sota el número de protocol 2927, que fou inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.283, foli 86, full número 4.336, inscripció primera.

  En data 3 d’abril de 2012, es  modifica la  denominació de la societat per la d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat).

  En virtut de l’acord de Govern de 13 de març de 2012, en el marc del procés de fusió d’empreses públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escriptura atorgada davant el notari de Catalunya, el Sr. Joan-Carles Farrés Ustrell en data 27 d’abril de 2012, sota el número de protocol 730, les societats Regs de Catalunya, SLU (REGSL) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SLU (REGSEGASL) són absorbides per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, segons inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 42711, foli 193, full B 4336, inscripció 142.

  Tanmateix, en virtut dels acords de Govern de 10-01-2012 i 18-09-2012 que autoritzaven la fusió per absorció de les societats Infraestructures.cat i EQUIPAMENTS I EDIFICIS DE CATALUNYA SAU (EECAT), mitjançant escriptura atorgada davant la notària de Catalunya, la Sra. Maria de Roca Figuera Gibert en data 20-11-2012, sota el número de protocol 1816, Infraestructures.cat absorbí a EECAT.

  Objecte Social

  L'objecte social de l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU és el següent:

  1. La realització, en nom propi i per compte propi, de les activitats següents:

  -   Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les sèquies i els canals secundaris de distribució de l'aigua procedent del canal principal de Segarra-Garrigues i d'altres infraestructures incloses en l'àmbit del regadiu Segarra-Garrigues; així com adquirir i transmetre sòl susceptible d'ús agrari o susceptible de qualsevol altre tipus d'explotació mitjançant qualsevol modalitat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades a la legislació vigent i la gestió i explotació d'aquest tipus de sòl dins de l'àmbit esmentat.

  -   Realitzar activitats de promoció i/o gestió i explotació d'equipaments relacionats directament o indirectament amb l'àmbit d'actuació de les administracions públiques, així com la realització de les activitats de conservació, manteniment, modernització i explotació d'aquests equipaments.

  -   Elaborar estudis i projectes i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en relació amb les activitats anteriors i de tota mena d'edificacions i d'infraestructures.

  -   Posseir la promoció i la titularitat d'aquelles actuacions d'edificació i d'infraestructura que li encarregui el Govern per explotar-les com a titular i, com a tal, dur a terme les activitats i serveis que correspongui desenvolupar.

  Aquestes activitats poden ser dutes a terme per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU o per terceres persones amb les quals contracti de conformitat amb la normativa aplicable als poders adjudicadors del sector públic.

  1. La realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de dita Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de les activitats següents que aquestes li encarreguin:

  -   Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l'encàrrec corresponent de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, execució d'obres i tots els serveis i assistències vinculats a l'execució de les obres d'actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i d'infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar.

  -   Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l'execució correcta.

  -   Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en tota mena d'actuacions d'edificació i d'infraestructures.

  Duració

  La Societat té una durada indefinida.

  Accionistes

  La totalitat del capital de l'Empresa pertany a la Generalitat de Catalunya.

  Conveni amb l'Administració 

  Conveni vigent que defineix el marc global de relacions entre la societat i la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic és el signat entre ambdues parts el 20 d’octubre de 2020, amb efectes des del 2 d’octubre de 2020.

  Normativa aplicable 

  Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU es regeix d'acord a: 

  -    els seus Estatuts, la darrera modificació dels quals va ser acordada el 12 de març de 2019 per la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’Acord de Govern de 22 de gener de 2019;

  -    el Conveni signat amb la Generalitat de Catalunya el 20 d’octubre de 2020 (amb efectes des del 2 d’octubre de 2020);

  -    la disposició addicional 29 de la Llei 9/1990, de 16 de maig;

  -    la disposició addicional 25 de la Llei 14/1996, de 29 de juliol;

  -    la Llei de societats anònimes (Reial Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital);

  -    el Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya;

  -    el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

  -    el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana;

  -    Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública;

  -    Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014;

  -    Lleis per les quals s'aproven els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a cada exercici.

  Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U

  Carrer dels Vergós 36-42
  08017 Barcelona
  Telèfon: 93 444 44 44
  Fax: 93 419 54 17
  e-mail: info@infraestructures.cat
  web: infraestructures.gencat.cat
  Número d'Identificació Fiscal. A-59-377135

  Avinguda Ondara, 3
  25300 Tàrrega
  Tel. 973 310 330
  Fax 973 310 362

Edifici