• Català
 • |
 • Castellano

Qui som / Informació General

Denominació de la Societat

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.

Domicili Social

Carrer dels Vergós 36-42
08017 Barcelona
Telèfon: 93 444 44 44
Fax: 93 419 54 17
e-mail: info@infraestructures.cat
web: infraestructures.gencat.cat

Número d'Identificació Fiscal. A-59.377135

Constitució

El Govern de la Generalitat  de Catalunya el 3 de juliol de 1990, acordà la constitució de la societat sota la denominació Gestió d’Infraestructures SAU (GISA) a l’empara de la Disposició Addicional número 29 de la Llei 9/1990 del 16 de maig. L'escriptura pública de constitució de la societat es formalitzà el 20 de juliol de 1990 davant el notari de Catalunya, el Sr. Ferran Hospital i Rusiñol, sota el número de protocol 2927 que fou inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.283, foli 86, full número 4.336, inscripció primera.

En data 3 d’abril de 2012, es  modifica la  denominació de la societat per la d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.

En virtut de l’acord de Govern de 13 de març de 2012, en el marc del procés de fusió d’empreses públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escriptura atorgada davant el notari de Catalunya, el Sr. Joan-Carles Farrés Ustrell en data 27 d’abril de 2012, sota el número de protocol 730, les societats Regs de Catalunya S.L.U. (REGSL) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.L.U. (REGSEGASL) són absorbides per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U, segons inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 42711, foli 193, full B 4336, Inscripció 142.

Tanmateix, en virtut dels acords de Govern de 10-01-2012 i 18-09-2012 que autoritzaven la fusió per absorció de les societats Infraestructures.cat i EQUIPAMENTS I EDIFICIS DE CATALUNYA SAU (EECAT), mitjançant escriptura atorgada davant la notaria de Catalunya, la Sra. Maria de Roca Figuera Gibert en data 20-11-2012, sota el número de protocol 1816, Infraestructures.cat absorbí a EECAT.

Objecte Social

D’acord a l’article segon dels Estatuts de la societat, el seu objecte social és el següent:

2.1 L'objecte social de l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U és projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Aquesta activitat també inclou:

- Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les infraestructures de regadius i realitzar altres activitats relacionades amb els objectius de la política de desenvolupament de regadius.

- Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar infraestructures de l’àmbit rural de Catalunya.

- Adquirir i transmetre sòl susceptible d’ús agrari o susceptible de qualsevol altre tipus d’explotació mitjançant qualsevol modalitat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades a la legislació vigent i la gestió i explotació d’aquest tipus de sòl.

- Elaborar estudis i projectes i prestar ’assessorament en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en relació a les activitats anteriors.

- Proposar al Govern de la Generalitat les determinacions que es cregui adients per actualitzar els programes referents a la construcció i modernització de tota mena d’infraestructures i edificacions.

2.2 Les activitats poden ser dutes a terme per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU o per terceres persones amb les quals contracti de conformitat amb la normativa aplicable als poders adjudicadors dels sector públic.

2.3 En la seva condició de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la societat actua per encàrrec del Govern, en nom propi i per compte propi o en nom propi i per compte de la Generalitat o de les terceres persones a que es refereix l’apartat 2.1, segons els termes dels encàrrecs i els mandats d'actuació. La societat no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors de l’Administració esmentada.

2.4 Aquestes activitats es poden dur a terme totalment o parcialment per mitjà de la participació en societats amb objecte idèntic o anàleg, la qual és subjecta sempre a l'estatut de l'empresa pública catalana, la Llei de Patrimoni de la Generalitat i el Reglament que la desplega, i qualsevol altra disposició que sigui aplicable pel caràcter d'empresa pública de la societat.

Duració

La Societat té una durada indefinida.

Accionistes

La totalitat del capital de l'Empresa pertany a la Generalitat de Catalunya.

Conveni amb l'Administració 

Conveni vigent que defineix el marc global de relacions entre la societat i la Generalitat de Catalunya és el signat entre ambdues parts el 2 de desembre de 2008.

Normativa aplicable 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U  es regeix d'acord a: 

 • - els seus Estatuts, la darrera modificació dels quals va ser acordada el 3 d’abril de 2012 per la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’Acord de Govern de 13 de març de 2012;
 • - el Conveni signat amb la Generalitat de Catalunya el 2 de desembre de 2008;
 • - la Disposició addicional 29 de la Llei 9/1990, de 16 de maig;
 • - la Disposició addicional 25 de la Llei 14/1996, de 29 de juliol;
 • - la Llei de societats anònimes;
 • - el Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya;
 • - el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;
 • - el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana;
 • - Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública;
 • - Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic;
 • - Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic;
 • - Lleis per les quals s'aproven els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a cada exercici.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U

Carrer dels Vergós 36-42
08017 Barcelona
Telèfon: 93 444 44 44
Fax: 93 419 54 17
e-mail: info@infraestructures.cat
web: infraestructures.gencat.cat
Número d'Identificació Fiscal. A-59-377135

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrrega
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362

Edifici